Hvad er Femfaktormodellen?

Femfaktormodellen er en empirisk funderet personlighedsmodel, og er den internationalt mest anerkendte personlighedsmodel. Det er femfaktormodellen, der anvendes i forskningen om sammenhænge mellem f.eks. personlighed, adfærd og resultater.

Modellen har fem overordnede faktorer, som hver består af seks underliggende personlighedstræk. I alt indeholder modellen altså 30 forskellige personlighedstræk. Kombinationen af de fem hovedfaktorer og de 30 personlighedstræk, er det der karakteriserer mennesker. Det, der skaber individuelle forskelle blandt alle mennesker, er vores specifikke score på hver af de fem faktorer og på de 30 personlighedstræk.

Trækteoretisk model
Modellen bygger på trækteorien – er en trækteoretisk model. Det betyder, at man kan placere alle mennesker på en normalfordelt skala fra for hvert personlighedstræk. Hvert af dem er et kontinuum: det vil sige, at det er en skala, hvor enderne er modsætninger. Et af de mest kendte kontinuum er “Indadvendt - Udadvendt”. Nogle mennesker er mest udadvendte, mens andre mennesker er mest indadvendte. De fleste er dog ikke enten indadvendte eller udadvendte, men placerer sig et sted derimellem, og kan håndtere begge dele. Fagligt kaldes det derfor ”Introvert – Ambivert – Ekstrovert”.

 

 

De fem grundlæggende faktorer

Herunder ser du de fem faktorer og de underliggende seks personlighedstræk for hver.

 

 

 

Femfaktormodellens historiske baggrund

Siden det antikke Grækenland har filosoffer, teoretikere og praktikere forsøgt at beskrive menneskets personlighed og individualitet. Gennem årene er der præsenteret mange forskellige bud på, hvordan personlighed kan måles og anskues: fra grækernes teori om at sort galde, slim, blod og gul galde bestemte personlighed til Jungs personlighedstyper.

Indenfor det personlighedspsykologiske felt er alle disse teorier dog for længst forældet, og har måttet vige pladsen for Femfaktormodellen, der de sidste 35 år har været fokuspunktet indenfor den personlighedspsykologiske forskning. Modellen har et stærkt empirisk fundament, hvilket vil sige at den har dokumenteret stærke statistiske resultater og stor praktisk anvendelighed. Der er altså bred enighed om, at femfaktormodellen afdækker forskelle på personlighed godt. Og at de afdækkede personlighedstræk er relativt stabile på tværs af tid, sted og situation.

Hvordan har man fundet de fem faktorer?

De fem faktorer er defineret via faktoranalyse, som er en psykometrisk metode til at måle hvordan personlighedstræk kan samles i forskellige grupper. Hver af de fem faktorer består af seks personlighedstræk, der tilsammen beskriver det, der er karakteristisk for faktoren. Hver af de fem faktorer er desuden uafhængig af de øvrige fire faktorer: det betyder, at det man scorer på den ene faktor, er helt uafhængigt at det man scorer på de øvrige fire. Man kan betragte de fem faktorer som fem siloer med klart adskilt indhold.

Hvorfor er der forskellige femfaktor test?

Der er forskellige femfaktor test på markedet, de kan vise de fem faktorer på lidt forskellig måde. De måler på det samme og viser de samme fem grundlæggende faktorer.
Man kan forklare det sådan: Forestil dig en lagkage drysset med fem forskellige slags farvet krymmel fordelt på fem områder af lagkagen – en farve for hver af de fem hovedfaktorer. Der vil ofte være lidt overlap i overgangen mellem hver af krymmelfarverne, så når man skærer det stykke kage der er dækket af rødt krymmel, kan man f.eks. få lidt blå krymmel med eller lidt gult krymmel med. Det er det samme med de forskellige personlighedstest. ”Kagen” kan være skåret lidt forskellig i de forskellige test.

Forskelle kan have sin årsag i at man vil adskille sig fra andre test, men der kan også være kulturelle forskelle. Når vi i europæisk kultur taler om ”ekstroversion” er det med fokus på social interesse i andre mennesker (vi skærer kagen med lidt grøn krymmel i). Mens man i mere konkurrenceprægede kulturer, som f.eks. den amerikanske kultur, har mere fokus på energi og at være assertiv, og her bliver “ekstroversion” derfor mere aggressiv (kagen er skåret uden grøn krymmel i, men med lidt rød krymmel i). De amerikanske femfaktormodeller vil derfor være lidt anderledes end de europæiske.

 

e-fivefactor profilen

e-fivefactor er den  mest omfattende personlighedstest vi udbyder hos e-stimate. Profilen viser de grundlæggende faktorer med dybdegående beskrivelser af de bagvedliggende 30 personlighedstræk samt indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer.

Profilen giver dermed en bred viden om fokuspersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer.  e-fivefactor profilen er derfor særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau.

Se et eksempel på e-fivefactor rapporten

Hent en demorapport på e-fivefactor her

 

Hvis du vil vide mere…

Hvis du vil læse mere om femfaktorteorien anbefaler vi disse artikler og bøger:

Chamorro-Premuzic, T. (2014). Personality and Individual Differences (3rd ed.). New York, NY: Wiley.

Costa, P. & McCrae, R.R. (1999). A five-factor theory of personality. The Five-Factor Model of Personality: Theoretical Perspectives. 2. 51-87.

Costa, P. & McCrae, R. (2002). Personality in Adulthood: A Five-Factor Theory Perspective. Management Information Systems Quarterly

Furnham, A. (1996). The big five versus the big four: The relationship between the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and NEO-PI five factor model of personality. Personality and Individual Differences, 21(2), 303–307. https://doi.org/10.1016/0191-8869(96)00033-5

Høgh-Olesen, H. & Dalsgaard, T. (2014). Mærkelige menneske. Moderne personlighedspsykologi. Hinnerup, Plurafutura publishing.

Vermeren, P. (2019). Part III. Myth 12: Jungian Typology and related questionnaires (MBTI, Insights Discovery…).