Hvad er Femfaktor modellen?

Personlighedspsykologien beskæftiger sig med 3 hovedområder:

 1. 1. Selvet – personligheden som integreret hele
 2. 2. Den menneskelige natur – hvad har mennesker til fælles
 3. 3. Individuelle forskelle – hvad gør mennesker forskellige fra hinanden

Vi har her fokus på punkt tre.

Modellens baggrund

Gennem tiden har det været et vigtigt mål for psykologien at etablere en model eller metode, som er velegnet til at beskrive menneskets personlighed og identificere psykiske lidelser med det formål at kunne anvende denne model til at afhjælpe disse og opnå en bedre indsigt i personlighedens væsen. Gennem årene har mange modeller profileret sig – nogen i den akademiske verden andre i forretningsverdenen. Nogle af modellerne er mere accepterede end andre – og har indtil nu bestået tidens prøve. Men dette skifter, idet der også indenfor psykologien er ”modebevægelser”. En af de mere prominente modeller indenfor vore dages psykologi er kendt som femfaktor modellen (FFM ) eller The Big Five. Når der er to navne, skyldes det at der faktisk er 2 modeller eller tilgange – begge med 5 grundlæggende personlighedstræk. Big Five modellens tilgang til personlighedens struktur, består i at registrere korrelationer mellem de adjektiver, lægfolk tilskriver sig selv og hinanden. Det sker ud fra betragtningen, at når et personlighedstræk er vigtig for at forklare og forstå folks adfærd, så vil betegnelser for dette træk blive indlejret i det sprog, som vi bruger til at beskrive hinanden med (den leksikale tilgang). Sideløbende hermed har der eksisteret en psykometrisk funderet trækteoretisk tradition, som resulterede i FFM. Man har her fokuseret på at konstruere personlighedstests. Samtidig har man i FFM også interesseret sig for at afdække personlighedens biologiske grundlag. I FFMs benævnes de 5 personlighedstræk (Oplistet i den rækkefølge trækkene er “fundet”)

 • Neuroticism
 • Extraversion
 • Openness to experience
 • Agreeableness
 • Conscientiousness

Den kaldses også OCEAN – modellen (Oplistet i rækkefølge, der er let at huske):

 • Openness to experience
 • Conscientiousness
 • Extraversion
 • Agreeableness
 • Neuroticism

I BigFive er rækkefølgen anderledes og fastlagt ud fra, hvor vigtige trækkene er. I FFM er hvert træk opdelt i 6 underliggende facetter – i BigFive indgår alle facetter mere eller mindre i alle hovedområder.

Hvorfor er modellen så anerkendt?

Hvorfor er FFM/BigFIve blevet så anerkendt af den videnskabelige verden, efter at så mange forskellige andre modeller har været foreslået og undersøgt? Nogle af grundene følger her:

Pålidelighed
Koefficient alfa statistikker ligger omkring 0,80 til 0,95 for FFM.

Dette høje niveau af pålidelighed giver mulighed for et konsekvent måleinstrument, hvilket er attraktivt, når der sættes pris på udvikling og høj kvalitet.

Gyldighed
FFM har demonstreret evne for at forudsige fremtidige præstationer.

I studier udført af Barrick og Mount (1991), viser FFM’s egenskaber til at skabe sammenhæng med et bredt udbud af jobtyper.

Dette står i kontrast til en udbredt model som Myers-Briggs typeindikator (MBTI), hvis gyldighed er blevet angrebet og svækket i det seneste årti. (McCrae og Costa, 1989)

Accepteret referenceramme
FFM er en generelt accepteret referenceramme.

FFM er brugbar på tværs af nation, økonomi, religion og sprog.

Beskrivende kvaliteter
Modellen har stillet ny viden og nye redskaber til rådighed for en mere præcis beskrivelse af personligheden.